Абітурієнту

ПРАВИЛА ВІДБОРУ ТА ПРИЙНЯТТЯ НА НАВЧАННЯ ГРОМАДЯН ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила відбору та прийняття на навчання на кафедру громадян України для проходження військової підготовки розроблено на підставі вимог Законів України „Про вищу освіту“, „Про військовий обов’язок і військову службу“ (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу” від 1 лютого 2012 року за № 48, сумісних наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 15 серпня 2013 року № 1190/560 “Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів” та Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа громадян вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 11.11.2004 року за № 531/857.

Кафедра оголошує набір на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах громадян України, які мають або здобувають освітній рівень вищої освіти не нижче бакалавра (незалежно від форми навчання), придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Загальний термін навчання на кафедрі два роки, форма навчання – денна. Військова підготовка громадян планується та проводиться методом «навчального збору», який триває 16 – 22 навчальних дні протягом одного семестру.

Громадяни України, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра та пройшли теоретичний і практичний курс навчання з військової підготовки на завершальному етапі навчання на кафедрі залучаються до проходження, передбаченого програмою військової підготовки, навчального збору у військових частинах. Тривалість навчального збору 30 діб.

Навчальний збір завершується складанням випускного екзамену та складанням Військової присяги на вірність Українському народові.

Після проходження повного курсу військової підготовки, складання випускних екзаменів та складання Військової присяги на вірність Українському народові, громадяни атестуються до присвоєння первинного військового звання офіцера запасу наказом Міністра оборони України.

УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ НА НАВЧАННЯ

Військову підготовку на добровільних засадах проходять громадяни вищих навчальних закладів – громадяни України, які здобувають освітній рівень вищої освіти не нижче бакалавра, та громадяни України, які вже здобули вищу освіту за освітнім рівнем не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилось 38 років.

Також на кафедрі можуть навчатися особи жіночої статі, які виявили на це бажання та придатні за станом здоров’я до проходження військової служби.

Військову підготовку можуть проходити громадяни за умови відповідності напряму їх підготовки у вищому навчальному закладі військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

Прийом заяв і документів до відбіркової комісії проводиться з 1 по 31 серпня 2017 року, щоденно з 9.00 до 16.30, крім вихідних і святкових днів. Адреса кафедри: 32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Гагаріна 56, прохід на кафедру через КПП військової частини, телефони для довідок: (03849) 50250, +380984770603, +380672084534. Документи дозволяється пересилали поштою, передавати нарочним, або доставляти особисто.

На кафедру зараховуються громадяни України (чоловічої і жіночої статі), які навчаються за освітнім рівнем вищої освіти бакалавр (усіх форм навчання), або вже отримали освітній рівень вищої освіти не нижче бакалавра, віком до 38 років (Ліцензія Міністерства освіти і науки України серії АЕ за № 527652, від 24.11.2014 року).

Проведення конкурсного відбору громадян буде проводитись з 7 по 16 вересня 2017 року згідно з графіком проведення конкурсного відбору, який доводиться до громадян під час прийому документів.

Оприлюднення рейтингового списку та зарахування кандидатів на навчання – 22 вересня 2017 року.

Укладання контракту – до 22 жовтня 2017 року.

Початок навчання на кафедрі – листопад 2017 року у відповідності з розкладом занять.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДБОРУ ГРОМАДЯН ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Громадяни України, які виявили бажання проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу, повинні:

 • ознайомитися з обов’язками під час проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 20.06. 2003 р. за № 400/192) (Додаток 1);
 • особисто подати заяву на ім’я декана факультету вищого навчального закладу, де навчається, про дозвіл на участь у конкурсному відборі для навчання на кафедрі військової підготовки (Додаток 2);
 • пройти медичний огляд військово-лікарською комісією районного військового комісаріату за місцем приписки та отримати довідку (додаток 4 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України “Наказ Міністра оборони України від 14.08.2008 року за № 402”) (Додаток 3).

Після отримання вищезазначеної довідки громадянин додає її ксерокопію до заяви, а також ксерокопію паспорта громадянина України (сторінки першої, другої та прописки), ксерокопію ідентифікаційного коду та ксерокопію посвідчення про приписку до призивної дільниці.

Проректори з навчальної роботи ВНЗ разом з деканами факультетів розглядають подані заяви громадян та приймають рішення щодо допуску їх до конкурсного відбору. Заяви і списки по кожному факультету, підписані деканами, затверджені ректором (Додаток 4), подаються разом з вищезазначеними ксерокопіями документів до відбіркової комісії (кабінет 306 кафедри військової підготовки).

Якщо в довідці військово-лікарської комісії військового комісаріату зроблено висновок про непридатність громадянина до навчання на кафедрі військової підготовки, то від нього заява не приймається.

Усі копії документів звіряються з оригіналами у відбірковій комісії.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, яка призначається наказом ректора університету.

Під час проходження конкурсного відбору громадянин України повинен мати при собі паспорт громадянина України.

Конкурсний відбір проводиться за такими показниками:

 • рівень успішності навчання громадян;
 • професійний психологічний відбір громадян;
 • рівень знань програми “Захист Вітчизни”;
 • рівень фізичної підготовленості кандидатів.

ОЦІНКА РІВНЯ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ КАНДИДАТІВ

Рівень успішності навчання громадянина оцінюється в балах за підсумками складання ним екзаменів у вищому навчальному закладі за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як добуток від множення середнього балу за складені екзамени на 100.

ПРОФЕСІЙНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР ГРОМАДЯН

Професійний психологічний відбір та оцінка рівня психофізіологічної підготовленості кандидатів здійснюється відповідно до вимог Інструкції щодо психологічного відбору та оцінки психофізіологічної підготовленості вступників до вищих навчальних закладів Міністерства оборони України, яка затверджена наказом Міністерства оборони України від 9.07.2009 р. за № 355 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за № 893/16909.

Професійний психологічний відбір громадян здійснюється відповідними фахівцями кафедри. Загальний час проведення випробування з професійного психологічного відбору 2 години. Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку військової направленості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності до навчання. Оцінка індивідуальних психологічних якостей проводиться у вигляді письмових робіт за творчими або оригінальними завданнями комплексних тестів. Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як “пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”. Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей складає 70 балів.

Кандидати, у яких при тестуванні з оцінки індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% (менше 35 балів) від максимальної кількості балів даної оцінки, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів відраховуються.

ОЦІНКА РІВНЯ ЗНАНЬ ЗА ПРОГРАМОЮ “ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ”

З метою визначення рівня знань програми „Захист Вітчизни ” відбіркова комісія проводить тестування громадян (крім військовослужбовців), яке включає 5 завдань у письмовій формі та 5 завдань з практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання з тестування складає 10 балів, максимальна кількість балів – 100. Громадяни, які під час тестування набрали менше 50 % (менше 50 балів) від максимальної кількості балів, з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховуються. Перелік завдань розробляється на кафедрі і затверджується завідувачем кафедри (Додаток 5).

ОЦІНКА РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КАНДИДАТІВ

Рівень фізичної підготовленості кандидатів згідно вимог тимчасової Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України, яка затверджена наказом начальника генерального штабу – головнокомандуючого Збройних сил України від 11.02.2014 р. № 35, визначається за результатами практичного виконання ними фізичних вправ. Усі вправи приймаються в один день. Для їх виконання дається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів не допускається.

Програма перевірки з фізичної підготовленості включає:

 • підтягування на перекладені (комплексна силова вправа – для жінок);
 • біг на 100 метрів;
 • біг на 3000 метрів (1000 м. – для жінок).

Нормативи для визначення фізичної підготовленості представлені в таблиці.

Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як “залік” або “незалік”.

За умови отримання оцінки “незалік” громадян з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховується.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ КАНДИДАТА

Сума балів, отримана кандидатом за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду складає рейтинг громадянина.

Щодо кожного кандидата для проходження військової підготовки відбірковою комісією приймається рішення і робиться один з таких висновків:

 • “рекомендувати до зарахування”;
 • “не рекомендувати до зарахування”.

За результатами конкурсного відбору для кожної військово-облікової спеціальності складається рейтинговий список. Список затверджується на засіданні відбіркової комісії, що визначається відповідним протоколом.

Відповідно до рейтингового списку відбіркова комісія розробляє проект наказу ректора університету про зарахування громадян для проходження військової підготовки.

Голова відбіркової комісії ознайомлює кандидатів із результатами конкурсного відбору (рейтинговим списком).

Зарахування кандидатів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу проводиться наказом ректора на підставі протоколу засідання відбіркової комісії.

ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

Після укладеного контракту оплата за навчання проводиться на спеціальний реєстраційний рахунок Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в національній валюті України. Послуги за перерахування коштів оплачуються платником.

Розрахункова вартість підготовки громадянина за програмою підготовки офіцерів запасу становить 13000грн, 00коп. (Тринадцять тисяч гривень, 00 копійок) за навчання і встановлюється до початку навчального року, плата за семестри становить:

 • за 1-й семестр – 3250 (три тисячі двісті п’ятдесят) грн. 00 коп.;
 • за 2-й семестр – 3250 (три тисячі двісті п’ятдесят) грн. 00 коп.;
 • за 3-й семестр – 3250 (три тисячі двісті п’ятдесят) грн. 00 коп.;
 • за 4-й семестр – 3250 (три тисячі двісті п’ятдесят) грн. 00 коп.;

згідно із затвердженим кошторисом, складеним університетом і погодженим з Міністерством оборони України.